Rondom infectieziekten zijn er diverse berichtenservices beschikbaar. Twee hiervan zijn specifiek voor zoönosen. De berichtenservices zijn alleen voor professionals in het infectieziektenveld.

In het signaleringsoverlegzoönosen (SO-Z Signaleringsoverleg zoönosen (Signaleringsoverleg zoönosen)) beoordelen deskundigen uit zowel de humane als de veterinaire sector op gestructureerde wijze regionale, landelijke en internationale signalen van (mogelijk) zoönotische aard afkomstig uit verschillende sectoren en dierreservoirs. Maandelijks komen via een e-mailbericht relevante signalen beschikbaar voor professionals. U kunt zich hiervoor inschrijven door u aan te melden via de link aan de rechterkant. Ook kunt u dan het archief van het SO-Z en vetinf@ct raadplegen. Het SO-Z  is onderdeel van de zoönosenstructuur. Binnen deze humaan-veterinair geïntegreerde risicoanalyse-structuur vindt de eerste signalering van (opkomende) zoönosen plaats tot en met de bestrijding ervan.

Bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) wordt er wekelijks overlegd over signalen vanuit de humane infectieziekten (signaleringsoverleg, SO). Dit betreft uiteraard ook regelmatig zoönotische infectieziekten. Via e-mail kunt u een wekelijks een overzicht van de belangrijkste besproken signalen ontvangen. Zie voor meer informatie onderstaande link naar SO. Voor meer informatie over signalen over antimicrobiele resistentie in ziekenhuizen, zie link naar SO-ZI/AMR.

Daarnaast zijn er e-mail berichtenservices voor specifieke professionals zoals vetinf@ct, inf@ct en labinf@ct. Met name vetinf@ct is gericht op zoönosen, maar ook inf@ct en labinf@ct betreffen incidenteel zoönosen. Dit gaat vooral over signalen waar respectievelijk dierenartsen en artsen alert op moeten zijn. Deze berichtenservices zijn dan ook niet voor alle professionals op het gebied van zoönosen toegankelijk. Meer informatie kunt u vinden via de kopjes hieronder.