Een zoönose is een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen. Zoönosen zijn vaak diersoortspecifiek en hebben meestal consequenties voor de volksgezondheid.

Meldingsplichtige ziekten

Om zoönosen zo snel mogelijk op te sporen en te bestrijden is er in Nederland de verplichting tot melden. Meldingsplichtige ziekten zijn (meestal) infectieziekten waarbij een melding dient te worden gedaan aan een bevoegde autoriteit. Deze melding moet, afhankelijk van de regelgeving, worden gedaan bij een verdenking of bevestiging van de ziekte en binnen een bepaalde termijn. In de veterinaire regelgeving wordt er een onderscheid gemaakt tussen meldingsplichtige- en bestrijdingspichtige ziekten. Alleen in het laatste geval mag de bevoegde autoriteit maatregelen opleggen.

Bestrijdingsplicht

De belangrijkste reden om een infectieziekte bestrijdingsplichtig te maken, is de noodzaak van bestrijdingsmaatregelen op korte en/of lange termijn. Daarnaast kunnen internationale verplichtingen aan de bestrijdingsplicht ten grondslag liggen.
Artsen zijn, op basis van de Wet Publieke Gezondheid (WPG), verplicht een aantal infectieziekten te melden bij de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Dierenartsen zijn, op basis van de Wet dieren, verplicht een aantal dierziekten te melden bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit).
Naast artsen en dierenartsen worden, afhankelijk van de wettelijke bepaling, andere betrokkenen (bijvoorbeeld dierenhouders en laboratoria) verplicht melding te doen bij verdenking en/of bevestiging van een aantal infectieziekten. Ook bedrijfsartsen moeten (infectie) ziekten opgelopen tijdens het werk melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

In de rechterkolom vindt u meer informatie over zoönosen op alfabet en hier (Ziek door Dier) komt u terecht op de zoönosen pagina's van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).